Stadgar

Stadgar för RUT , Rimbo Ungdoms Teaterförening, antagna vid årsmöte den 13 januari 1999.
(Reviderat efter årsmötet den 13 mars 2008)

§ 1  Syfte
RUT, Rimbo Ungdoms Teaterförening, är en ideell förening i Norrtälje kommun, ansluten till Amatörteaterns Riksförbund. Föreningen har till syfte att bedriva amatörteaterverksamhet och skall genom sin aktivitet verka för att amatörteatern förankras i samhället, verka för konstnärlig yttrandefrihet och söka motverka en kommersialiserad kultur.

§ 2  Medlemmar
Till medlem i föreningen kan antagas var och en som instämmer i föreningens syfte. Medlemskap beviljas av styrelsen.

Aktiv medlem, som i någon av de pågående teaterproduktionerna haft ogiltig frånvaro 3 gånger kan efter beslut av cirkelledaren och producenten uteslutas ur teaterproduktionen, ej ur föreningen, närhelst det anses lämpligt.

Medlem som själv önskar utträde ur föreningen, meddelar föreningens styrelse som sedan beslutar i frågan.

§ 3  Medlemsavgift
Medlemmar erlägger en årlig avgift som fastställs av årsmötet för ett år i taget.

§ 4  Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det måste hållas senast tre månader efter räkenskapsårets slut. Kallelse till årsmötet skall tillsammans med föredragningslista skriftligen tillställas samtliga medlemmar senast fjorton dagar före årsmötet.

Varje närvarande medlem som betalt sin årsavgift äger vid eventuell omröstning en röst. Omröstning sker öppet såvida inte sluten omröstning begärts. Alla frågor, utom de

i stadgarna speciellt angivna, avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst, utom vid val då, vid lika röstetal för kandidater, lottning  skall ske.

Vid årsmötet får inga andra än de som förekommer i den utsända föredragningslistan behandlas, om inte årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar annorlunda.

§ 5  Förslag till årsmötet
Varje medlem äger rätt att ställa förslag till årsmötet. Sådana förslag skall, för att kunna behandlas, ha inkommit till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§ 6  Föreningsmöten
Föreningsmöten – utöver årsmötet – hålls i den utsträckning verksamheten kräver. Vid sådana möten får inte beslut fattas i ärenden som enligt stadgarna skall behandlas på årsmötet.

§ 7  Extra årsmöte
Extra årsmöte skall sammankallas om ordinarie årsmöte så beslutar, om minst 2/3 av medlemmarna begär det eller då styrelsen finner det nödvändigt. Kallelse skall ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte och endast de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.

§ 8  Styrelsen
Årsmötet utser föreningens styrelse som skall bestå av minst tre ledamöter. Årsmötet beslutar om styrelsens storlek och mandatperiod. Föreningens verksamhet leds av styrelsen, som är beslutsmässig när mer än halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Det ankommer på styrelsen att mellan årsmötena ansvara för verksamhet i enlighet med de riktlinjer årsmötet dragit upp.

§ 9  Arbetsplan och budget
För varje verksamhetsperiod skall arbetsplan och budget finnas. Förslag upprättas av styrelsen och föreläggs årsmötet för godkännande.

§ 10  Ekonomisk förvaltning och revision
Räkenskapsåret omfattar 12 månader (1/1 –31/12). Kassören upprättar för varje räkenskapsår bokslut och ekonomisk berättelse. Berättelse och bokslut överlämnas till revisorerna tillsammans med redovisningshandlingar (verifikationer etc.) senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall följa föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning samt förelägga årsmötet revisionsberättelse med förslag rörande bokslut och ansvarsfrihet.

§ 11  Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Mins fjorton dagar skall förflyta mellan dessa två årsmöten. Stadgeändring skall för att vara gällande godkännas av förbundsstyrelsen.

§ 12  Upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa årsmöten. Förslag skall ha väckts minst tre veckor före det första av de två årsmöten som nämnts ovan. Vid upplösning skall samtidigt beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar. Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena. Förslag om disposition av tillgångar skall väckas på samma sätt som sagts om förslag om upplösning.